Anunt angajare Secretar General

Body: 

Federația Română de Orientare anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de secretar general, studii superioare, în următoarele condiții, durată determinată, jumătate de normă:
1. Data desfășurării concursului:
• 21.10.2022 ora 11:00 – Proba scrisa;
• Data si ora pentru susținerea probei orale vor fi anunțate după finalizarea termenului de depunere a dosarelor; proba orală va avea loc între 3 și 7 zile după data de desfășurare a probei scrise.
2. Locul desfășurării concursului:
• Sediul federației din strada Vasile Conta nr. 16, etaj 5, camera 525, sector 2, București;
3. Condiții de înscriere și participare la concurs:
• Cetățenie română;
• Studii superioare absolvite cu diplomă;
• Cunoștințe de calculator temeinice (suita Microsoft Office);
• Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (constituie un avantaj);
• Să nu fi suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni care conduc la incompatibilitate cu exercitarea funcției;
• Stare de sănătate corespunzătoare;
• Să aibă vechime efectivă în muncă de minimum 3 ani;
• Nu a fost destituit din funcție sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii trei ani.
4. Acte necesare pentru înscriere și participare la concurs:
• Cerere de înscriere și participare;
• Copie după actul de studii;
• Copie după actul de identitate;
• Cazier judiciar;
• Curriculum vitae;
• Copie după carnetul de muncă (dacă este cazul), sau adeverință cu vechimea în muncă;
• Adeverință medicina muncii în original.
5. Bibliografia pentru concurs:
• Statutul Federației Române de Orientare;
• Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Federației Române de
Orientare;
• Regulamentul Concursurilor de Orientare în Alergare;
• Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
• Legea 69/2000 a educației fizice și sportului;
• Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare
a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.
• Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă;
• Sistemul competițional al Federației Române de Orientare pentru anul curent.
6. Condiții de desfășurare a concursului:
• Depunerea dosarelor se va face în perioada 04 – 19 octombrie 2022 la sediul
Federației Române de Orientare din strada Vasile Conta nr. 16, între orele
09:00-15:00. Menționăm ca documentele de înscriere pot fi depuse și online,
acestea trebuie scanate și trimise la adresa de email [email protected].
În cazul în care dosarul de înscriere este depus online, candidatul pentru să
depună documentele fizic la momentul susținerii probei scrise.
• Rezultatul validării dosarelor se va publica în data de 19.10.2022;
• Proba scrisă se va desfășura în data de 21 octombrie 2022, ora 11:00, la sediul
Federației Române de Orientare.
• Pentru a promova proba scrisă este necesar un punctaj de minimum 70 puncte
din totalul de 100 puncte.
7. Descrierea postului
• Secretarul general prezintă lunar un raport de activitate Consiliului Director;
• Răspunde operativ la cerințele formulate de Ministerul Sportului;
• Colaborează cu toate structurile care au atribuții în domeniul activității sportive
la nivel național și local;
• Reprezintă și angajează legal Federația Română de Orientare cu privire la
organizarea și desfășurarea competițiilor interne;
• Coordonează activitatea administrativă a comisiilor FRO;
• Sesizează comisiile FRO asupra soluționării cauzelor care aduc atingere
intereselor și imaginii FRO;
• analizează periodic activitatea desfășurată în domeniile coordonate și
întocmește proiecte ale unor reglementări FRO sau propune măsuri pentru
optimizarea programelor şi planurilor FRO;
• Organizează activitatea de control și sprijin a loturilor naționale și structurilor
afiliate;
• Primeşte şi verifică corectitudinea şi legalitatea cererilor de afiliere şi a
documentaţiei aferente şi le prezintă Consiliului Director;
• Întocmeşte un raport privind dosarul de afiliere pe care îl prezintă Consiliului
Director;
• Răspunde de realizarea programului competiţional, a clasamentelor finale ale
competiţiilor organizate de FRO şi a raportării oficiale anuale al FRO privind
rezultatele înregistrate în competiţiile oficiale;
• Repartizează şi, după caz, rezolvă corespondenţa adresată FRO şi
informează preşedintele cu privire la problemele importante din sfera sa de
atribuţii;
• Conduce activitatea personalului salariat din subordine;
• îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, Consiliul
Director sau preşedinte;
• Asigură buna desfășurare a ședințelor Consiliului Director și Adunării Generale;
• Asigură aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a activității de orientare
conform actelor constitutive si hotărârilor organelor de conducere;
Relații suplimentare la adresa de email [email protected].

Fisiere: