Adunare Generala Ordinara

În ședința Consiliului Director din data de 15.02.2020, s-a hotărât, in unanimitate, convocarea Adunării Generale Ordinare la data de 21 martie 2020. Adunarea Generală se va desfășura in orașul Cluj Napoca, județul Cluj. Locul și ora vă vor fi comunicate în timp util.

În temeiul prevederilor art. 32 alin. 1 si 2 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi;
 2. Alocuțiunea președintelui F.R.O.;
 3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal;
 4. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numarare a voturilor;
 5. Afilierea, suspendarea și/sau excluderea membrilor F.R.O., după caz;
 6. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală și rapoartele comisiilor;
 7. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
 8. Prezentarea bilantului contabil pe anul 2019 si aprobarea prin vot a acestuia;
 9. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli;
 10. Alegerea unui membru in Consiliul Director, in vederea completarii acestuia, pentru perioada de mandat ramasa datorita excluderii din Consiliul Director a domnului Tamas Relu (conform art. 34, litera k);
 11. Propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală, în condițiile prevăzute la Art. 32, alin. 4 – Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunării Generale numai de către Consiliul Director și membrii afiliați cu condiția ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puțin 10 zile înainte de adunare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării Generale. Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi completată și/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membrii afiliați/prezenți.

Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generală reprezentarea structurilor sportive afiliate se face pe bază de mandat scris și ștampilat de reprezentantul legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul F.R.O. cu minim 5 zile (data limită a comunicării 15 martie a.c.) înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare.

Cheltuielile de participare ( transport, cazare, masă ) sunt suportate de către cluburile afiliate.

 

Convocator AGO