Anunt angajare contabil sef-economist si instructor sportiv

Comisia de concurs a decis în unanimitate amânarea concursului în perioada 13-14 septembrie 2023. Depunerea dosarelor se va face fizic, la sediul FRO, până în data de 11 septembrie, ora 16:00. Validarea dosarelor se va face în data de 12 septembrie 2023, și vor fi publicate pe site ul FRO, înainte de ora 13:00. Pentru candidații admiși, proba scrisă va avea loc la ora 11:00 în data de 13 septembrie 2023. Rezultatele probei scrise se vor publica la sediul FRO. Interviul va avea loc în data de 14 septembrie, începând cu ora 09:00 la sediul FRO.

 

Federația Română de Orientare anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de contabil șef-economist, cu studii superioare în domeniu, în următoarele condiții, durată nedeterminată, sfert de normă:

 

1. Data desfășurării concursului:

• 29.08.2023 ora 11:00 – Proba scrisa, ora 12:00 interviu

 

2. Locul desfășurării concursului:

• Sediul federației din strada Vasile Conta nr. 16, etaj 5, camera 525, sector 2, București;

 

3. Condiții de înscriere și participare la concurs:

• Cetățenie română;

• Studii superioare absolvite cu diplomă;

• Cunoștințe de calculator temeinice (suita Microsoft Office);

• Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (constituie un avantaj);

• Să nu fi suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni care conduc la incompatibilitate cu exercitarea funcției;

• Stare de sănătate corespunzătoare;

• Să aibă vechime efectivă în muncă de minimum 3 ani;

• Nu a fost destituit din funcție sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii trei ani.

 

4. Acte necesare pentru înscriere și participare la concurs:

• Cerere de înscriere și participare;

• Copie după actul de studii;

• Copie după actul de identitate;

• Cazier judiciar;

• Curriculum vitae;

• Copie după carnetul de muncă (dacă este cazul), sau adeverință cu vechimea în muncă;

• Adeverință medicina muncii în original.

 

5. Bibliografia pentru concurs:

• Statutul Federației Române de Orientare;

• Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Federației Române de Orientare;

• Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

• Legea 69/2000 a educației fizice și sportului;

• Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

• Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

• Sistemul competițional al Federației Române de Orientare pentru anul curent.

 

6. Condiții de desfășurare a concursului:

• Depunerea dosarelor se va face în perioada 01-28 august 2023, la adresa de email [email protected].

La data concursului, candidatul trebuie să dețină documentele fizic, în original.

• Rezultatul validării dosarelor se va publica în aceeași zi;

• Proba scrisă se va desfășura la ora 11:00, la sediul Federației Române de Orientare.

• Pentru a promova proba scrisă este necesar un punctaj de minimum 70 puncte din totalul de 100 puncte.

 

7. Descrierea postului

 

1.            Intocmeste situatia facturarilor si a incasarilor catre/de la clienti si tine evidenta analitica a acestora. Saptamanal, intocmeste rapoarte catre Presedintele FRO si catre seful direct, in care prezinta situatia actualizata la zi a tuturor facturilor emise si a incasarilor (cash, banca, trezorerie).

2.            Mentine evidenta debitelor catre furnizori si prezinta conducerii FRO rapoarte, ori de cate ori este nevoie.

3.            Inregistreaza documentele financiar-contabile de intrare / ieșire ale federației intr-un registru special folosit pentru acest lucru;

4.            Contabilizeaza si inregistreaza registrele de casa in lei si valuta;

5.            Contabilizeaza si inregistreaza deconturile intr-un registru special intocmit in acest sens;

6.            Arhiveaza referatele de necesitate aprobate intr-un registru special;

7.            Participa la elaborarea deconturilor;

8.            Intocmeste ordinele/dispozitiile de plata pe baza deconturilor, referatelor, comenzilor si facturilor;

9.            Inregistreaza intr-un registru platile efectuate;

10.         Verifica si mentine actualizat jurnalul de cumparari si pe cel de vanzari;

11.         Tine evidenta, intocmeste si introduce notele contabile pentru toate conturile, inclusiv notele contabile de amortizare;

12.         Intocmeste si contabilizeaza statele de plata a salariilor;

13.         Participa la efectuarea inventarierii anuale; Intocmeste lista obiectelor de inventar in folosinta, in conformitate cu inregistrarile contabile;

14.         Participa la intocmirea contractului anual incheiat cu Ministerul Sportului (MS), respectiv a actelor aditionale, dupa caz;

15.         Participa la intocmirea lunara a Anexelor pentru solicitarile de fonduri financiare de la MS, conform contractului anual, precum și pentru raportări;

16.         Participa la intocmirea trimestriala a Anexelor pentru raportări financiare în cadrul contractelor de finanțare încheiate cu Ministerul Sportului;

17.         Participa la intocmirea anuala a cererii de finantare de la bugetul de stat catre MS;

18.         Participa la intocmirea documentatiei specifice ghidului metodologic necesar programelor de finanțare la care aplică Federația;

19.         Pregateste prezentari privind activitatea/situatia departamentului financiar – contabil si le transmite sefului direct, pentru urmatoarele cazuri:

a.            Adunarile Generale;

b.            Sedintele Biroului Federal;

c.             Pentru orice alt eveniment care necesita astfel de informatii financiar – contabile.

20.         Se mentine in permanenta informat(a) cu privire la schimbarile legislative care apar, consultand cu regularitate programele de legislatie; Ori de cate ori este cazul, isi informeaza in scris superiorul direct, cu privire la toate modificarile legislative nou aparute;

21.         Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora;

22.         Intocmeste confirmarile de sold la inchiderea exercitiului financiar, dupa caz, pentru clientii interni si cei externi;

23.         Efectueaza si mentine actualizata evidenta financiar contabila;

24.         Intocmeste si depune declaratiile pentru Administratia Financiara;

25.         Completeaza si transmite formularele de statistica;

26.         Cand ii este solicitat, corespondeaza electronic cu organe ale statului, cu furnizori si cu clienti;

27.         Elaboreaza in timp util situatiile solicitate de Secretarul General;

28.         Participa la organizarea evenimentelor organizate de federatie, dupa caz;

29.         Mentine in permanenta legatura cu personalul de resurse umane din cadrul FRO, pentru a transmite in timp util toate modificarile cu privire la contractele de munca / statutul/concediile medicale si cele de odihna ale angajatilor federatiei, spre a fi operate in REVISAL, conform prevederilor legale.

30.         Colecteaza de la angajatii federatiei cerintele acestora privind adeverinte de salariat, adeverinte de venit, adeverinte de asigurari medicale/sociale, etc. si le transmite responsabilului de resurse umane din cadrul federatiei, spre a fi emise. Preia adeverintele emise de responsabilul de resurse umane si le preda angajatilor care le-au solicitat.

31.         Alte indatoriri: indeplineste alte dispozitii date de Presedinte si de Secretarul General.

 

 

 

 

Federația Română de Orientare anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de instructor sportiv, cu studii superioare, în următoarele condiții, durată nedeterminată, normă întreagă:

 

1. Data desfășurării concursului:

• 29.08.2023 ora 11:00 – Proba scrisa, ora 12:00 interviu

 

2. Locul desfășurării concursului:

• Sediul federației din strada Vasile Conta nr. 16, etaj 5, camera 525, sector 2, București;

 

3. Condiții de înscriere și participare la concurs:

• Cetățenie română;

• Studii superioare absolvite cu diplomă;

• Cunoștințe de calculator temeinice (suita Microsoft Office);

• Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (constituie un avantaj);

• Să nu fi suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni care conduc la incompatibilitate cu exercitarea funcției;

• Stare de sănătate corespunzătoare;

• Nu a fost destituit din funcție sau nu i-a încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii trei ani.

 

4. Acte necesare pentru înscriere și participare la concurs:

• Cerere de înscriere și participare;

• Copie după actul de studii;

• Copie după actul de identitate;

• Cazier judiciar;

• Curriculum vitae;

• Copie după carnetul de muncă (dacă este cazul), sau adeverință cu vechimea în muncă;

• Adeverință medicina muncii în original.

 

5. Bibliografia pentru concurs:

• Statutul Federației Române de Orientare;

• Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Federației Române de Orientare;

• Regulamentul Concursurilor de Orientare în Alergare;

• Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

• Legea 69/2000 a educației fizice și sportului;

• Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

• Hotărârea 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

• Sistemul competițional al Federației Române de Orientare pentru anul curent.

 

6. Condiții de desfășurare a concursului:

• Depunerea dosarelor se va face în perioada 01-28 august 2023, la adresa de email [email protected].

La data concursului, candidatul trebuie să dețină documentele fizic, în original.

• Rezultatul validării dosarelor se va publica în aceeași zi;

• Proba scrisă se va desfășura la ora 11:00, la sediul Federației Române de Orientare.

• Pentru a promova proba scrisă este necesar un punctaj de minimum 70 puncte din totalul de 100 puncte.

 

7. Descrierea postului

 

 -asigura buna desfasurare a competitiilor sportive prin organizarea sedintelor tehnice si de protocol, și se ocupă de achiziționarea premiilor.

 - asigura baza materiala a competiției prin angajarea bazelor sportive necesare activității planificate,

 -asigura condițiile bunei desfășurări a acțiunilor federației, cantonamente conferite, turnee interne si internaționale din punctul de vedere organizatoric,

 -asigura necesarul de echipament pentru loturile naționale,

 -asigura primirea, sejurul si plecarea delegațiilor sportive si se preocupa de buna organizare si desfasurare a serviciilor: transport local si intern, cazare,masa (incadrarea meniului in alocatia stabilita)

- participă la realizarea rapoartelor tehnice ce trebuie înaintate către instituțiile finanțatoare ale federației;

- participă la realizarea și mentenanța bazelor de date ale federației cu cluburi, sportivi, antrenori, arbitri.

 - îndeplinește orice alte sarcini atribuite de superiorul direct.

 

4. Descrierea responsabilităților postului

  - raspunde de efectuarea decontărilor ce rezulta in urma acțiunilor desfasurate,

 - raspunde de procurarea biletelor de deplasare ale loturilor sau persoanelor fizice care au actiuni in cadrul calendarului sportiv al federatiei si solicita cumpararea de bilete,

 - raspunde de procurarea mijloacelor de transport, atunci când situatia o cere,

 - pastreaza confidențialitatea informațiilor si a documentelor legate de federatie.

 - participa la instructajele organizate, referitoare la securitate si sanatate in munca, protectia mediului si situatii de urgenta/PSI;

 - respecta normele de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta/PSI;

 - respecta Regulamentul Intern si procedurile de lucru generale (programul de lucru, punctualitate in intocmirea si predarea situatiilor cerute, etc);.

 

PV ANGAJARE INSTRUCTOR