Adunare Generala Ordinara

În ședința Consiliului Director din data de 10.06.2020, s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare la data de 18 iulie 2020. Adunarea Generală se va desfășura in orașul Cluj Napoca, județul Cluj. Locul și ora vă vor fi comunicate în timp util.

În temeiul prevederilor art. 32 alin. 1 si 2 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi;
 2. Alocuțiunea președintelui F.R.O.;
 3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal;
 4. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numarare a voturilor;
 5. Afilierea (reconfirmarea cluburilor afiliate), suspendarea și/sau excluderea membrilor F.R.O., după caz;
 6. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală și rapoartele comisiilor;
 7. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
 8. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019 si aprobarea prin vot a acestuia;
 9. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli;
 10. Alegerea unui membru in Consiliul Director, în vederea completării acestuia, pentru perioada de mandat rămasă datorita excluderii din Consiliul Director a domnului Tamas Relu (conform art. 34, litera k);
 11. Aprobarea regulamentului de organizare a competițiilor de rogaining;
 12. Aprobarea afilierii Federației Române de Orientare la Federația Internațională de Rogaining;
 13. Propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală, în condițiile prevăzute la Art. 32, alin. 4 – Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunării Generale numai de către Consiliul Director și membrii afiliați cu condiția ca acestea să fie înaintate la secretariatul F.R.O. cu cel puțin 10 zile înainte de adunare. Propunerile pentru completarea şi/sau modificarea ordinii de zi se supun votului Adunării Generale. Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi completată și/sau modificată numai cu votul a 2/3 din membrii afiliați/prezenți.

Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generală reprezentarea structurilor sportive afiliate se face pe bază de mandat scris și ștampilat de reprezentantul legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul F.R.O. cu minim 5 zile (data limită a comunicării 13 iulie a.c.) înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare.

Referitor la punctul 10. de pe ordinea de zi va aducem la cunostinta ca s-au inregistrat 2 candidaturi pentru postul vacant in Consiliul Director in perioada de depunere a candidaturilor din luna martie, dar aveti posibilitatea sa mai depuneti candidaturi cu respectarea conditiilor si termenelor mentionate in statut.

Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt suportate de către cluburile afiliate.

Convocator

Delegatie model pentru Adunarea Generala

Raport Consiliul Director

Raport Vicepresedinte Orientare in Alergare

Raport Vicepresedinte Orientare Schi

Raport Colegiul Antrenorilor

Raport Colegiul Arbitrilor

Raport cenzor

Raport gestiune

Regulament Rogaining